Charanprasad1430
Charanprasad1430
Charanprasad1430

బెజవాడ చరణ్ కామెడీ 😂 60
235 743 258
0
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 17 ਮਾਰਚ 2018

ਵੀਡੀਓ
ఎప్పుడు ఎవరిని మోసం చేయకూడదు...😢
1:00

ఎప్పుడు ఎవరిని మోసం చేయకూడదు...😢

ਦ੍ਰਿਸ਼ 711 ਹਜ਼ਾਰ /11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

అడ్రస్ తెలుసా...😂
1:00

అడ్రస్ తెలుసా...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 293 ਹਜ਼ਾਰ /4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

పెట్రోల్ అయిపోయింది...😢
1:00

పెట్రోల్ అయిపోయింది...😢

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ /9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

టీ షర్ట్ ...😂
1:00

టీ షర్ట్ ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

100 పెట్రోల్..,😂
1:00

100 పెట్రోల్..,😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ /19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

బాగా ఆకలిగా ఉంది...😢
0:28

బాగా ఆకలిగా ఉంది...😢

ਦ੍ਰਿਸ਼ 21 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

#Ad #Shorts #Badisad
0:16

#Ad #Shorts #Badisad

ਦ੍ਰਿਸ਼ 33 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

పార్ట్ 2 తెలివి తక్కువ దొంగ ...😂
0:51

పార్ట్ 2 తెలివి తక్కువ దొంగ ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 417 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

పార్ట్ 1 జూనియర్ దొంగ...😂
1:00

పార్ట్ 1 జూనియర్ దొంగ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

పరుసు...😢
1:00

పరుసు...😢

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

2000 ఫైన్...😂
1:00

2000 ఫైన్...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 441 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

ఉంగరం...😂
1:00

ఉంగరం...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు...😢
0:57

ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు...😢

ਦ੍ਰਿਸ਼ 581 ਹਜ਼ਾਰ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

10 లక్షలు...😂
1:00

10 లక్షలు...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 59 ਹਜ਼ਾਰ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

బావ...😂
1:40

బావ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.7 ਹਜ਼ਾਰ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

భూదేవి తల్లి...😂
0:52

భూదేవి తల్లి...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 501 ਹਜ਼ਾਰ /28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

please respect girls...🙏
0:49

please respect girls...🙏

ਦ੍ਰਿਸ਼ 214 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

బైక్...😂
0:27

బైక్...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

పుచ్చకాయ...😂
0:55

పుచ్చకాయ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 838 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

సిమ్లా ఆపిల్...😂
0:49

సిమ్లా ఆపిల్...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 508 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

బాబు...😢
0:54

బాబు...😢

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

పెట్రోల్...😂
1:00

పెట్రోల్...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ఒక గ్లాస్ చెరుకు రసం...😂
0:49

ఒక గ్లాస్ చెరుకు రసం...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

సాంబ్రాణి పొగ...😂
1:00

సాంబ్రాణి పొగ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 686 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

స్త్రీ ని గౌరవిద్దాం ...🙏
0:56

స్త్రీ ని గౌరవిద్దాం ...🙏

ਦ੍ਰਿਸ਼ 338 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

నీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే...😂
0:47

నీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

లక్ష రూపాయలు అప్పు...😂
0:47

లక్ష రూపాయలు అప్పు...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ప్లేట్ నూడిల్స్ 50...😂
0:59

ప్లేట్ నూడిల్స్ 50...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 15 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ఎవరి స్థాయి ఎలాంటిదో ఎవరికీ తెలియదు...🙏
1:00

ఎవరి స్థాయి ఎలాంటిదో ఎవరికీ తెలియదు...🙏

ਦ੍ਰਿਸ਼ 11 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

తాజా తాజా ఆపిల్. 😂
0:59

తాజా తాజా ఆపిల్. 😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ /5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

పరుసు 50 ...😂
0:42

పరుసు 50 ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

దొంగోడు నా బండి ఎత్తుకు పోతున్నాడు ...😂
0:58

దొంగోడు నా బండి ఎత్తుకు పోతున్నాడు ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ఆటోలు బైకులు చెక్ చెయ్...😂
1:00

ఆటోలు బైకులు చెక్ చెయ్...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 9 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం...😂
0:21

ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

నాన్న...😢
1:00

నాన్న...😢

ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

పుచ్చకాయ కపుల్ ఫ్రీ...😂
0:59

పుచ్చకాయ కపుల్ ఫ్రీ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

కష్టపడే వారిని  బాధ పెట్టొద్దు ప్లీజ్ 🙏
1:00

కష్టపడే వారిని బాధ పెట్టొద్దు ప్లీజ్ 🙏

ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

టైమ్ ఎంత...😂
0:58

టైమ్ ఎంత...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ముందు నేనే చూసా ...😂
1:00

ముందు నేనే చూసా ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

నాటు టమోటా కేజీ 20...😂
0:40

నాటు టమోటా కేజీ 20...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 ਮਿਲੀਅਨ /5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

పెట్రోల్...😂
0:52

పెట్రోల్...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ఒక్క కేసు కూడా పట్టుకోలేదు...😂
0:32

ఒక్క కేసు కూడా పట్టుకోలేదు...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

2 కోట్లు పట్టే బ్యాగు చూపించు...🤣
0:43

2 కోట్లు పట్టే బ్యాగు చూపించు...🤣

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ఒక గ్లాస్ చెరుకు రసం...😂
0:49

ఒక గ్లాస్ చెరుకు రసం...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

కట్టరా 10000...😂
0:58

కట్టరా 10000...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

అమ్మ...😢
0:47

అమ్మ...😢

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

500 చిల్లర ఇవ్వండి...😂
0:50

500 చిల్లర ఇవ్వండి...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.8 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

డ్రింక్...😂
0:59

డ్రింక్...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

పెట్రోల్...😂
1:00

పెట్రోల్...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

అమ్మకి హార్ట్ ఆపరేషన్...😢
1:00

అమ్మకి హార్ట్ ఆపరేషన్...😢

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

నా పరువు పోయింది...😂
1:00

నా పరువు పోయింది...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

భోజనాలు అయిపోతాయి...😂
0:42

భోజనాలు అయిపోతాయి...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

100 పెట్రోల్..,😂
1:00

100 పెట్రోల్..,😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ /19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

దెబ్బకి దేవుడు కనబడ్డాడు...😂
0:43

దెబ్బకి దేవుడు కనబడ్డాడు...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ఆయిల్...😂
0:56

ఆయిల్...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ /5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

10 రూపాయలు జ్యూస్ ...😂
1:00

10 రూపాయలు జ్యూస్ ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

నాకన్న తెలివైనోడు ఇంకా పుట్టలేదు...😂
1:00

నాకన్న తెలివైనోడు ఇంకా పుట్టలేదు...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ