Olam Vettu
Olam Vettu
Olam Vettu

ഒരു ഓളം ഒക്കെ വേണ്ടേ 😉 60
78 412 386
30
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 23 ਮਈ 2020

ਵੀਡੀਓ
Happy father's day 💖#shorts #olamvettu #funny #comedy #malayalam #fathersday #father
1:00

Happy father's day 💖#shorts #olamvettu #funny #comedy #malayalam #fathersday #father

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Dance Dance | Olam Vettu | Malayalam Comedy #olamvettu #malayalam #comedy #funny
1:51

Dance Dance | Olam Vettu | Malayalam Comedy #olamvettu #malayalam #comedy #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 55 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Watch the full video on our channel💕 #olamvettu #shorts #funny #comedy #malayalam #mine #Friends
1:00
അമ്മാവൻസ് returns #olamvettu #funny #comedy #shorts #malayalam #content #marrieme
1:00

അമ്മാവൻസ് returns #olamvettu #funny #comedy #shorts #malayalam #content #marrieme

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

എങ്കിട്ടെ മോതാതേ🔥 #olamvettu #shorts #funny #comedy #malayam #content
1:00

എങ്കിട്ടെ മോതാതേ🔥 #olamvettu #shorts #funny #comedy #malayam #content

ਦ੍ਰਿਸ਼ 751 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

MINE | Olam Vettu | Malayalam Comedy #olamvettu #funny #malayalam #comedy
4:34

MINE | Olam Vettu | Malayalam Comedy #olamvettu #funny #malayalam #comedy

ਦ੍ਰਿਸ਼ 56 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

watch the full video 😂 link in comment box 🔥 #shorst #olamvettu #funny #comedy #Malayalam #content
1:00
Hunger Games | Olam Vettu | Malayalam Comedy #funny #olamvettu #malayalamcomedy #content
5:39

Hunger Games | Olam Vettu | Malayalam Comedy #funny #olamvettu #malayalamcomedy #content

ਦ੍ਰਿਸ਼ 62 ਹਜ਼ਾਰ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

beware of Bestie 🚫 #shorts #olamvettu #funny #comedy #malayalam # content
1:00

beware of Bestie 🚫 #shorts #olamvettu #funny #comedy #malayalam # content

ਦ੍ਰਿਸ਼ 572 ਹਜ਼ਾਰ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

That ചൊറിയൻ അമ്മാവൻസ് #shorts#olamvettu#malayalam#funny#content#comedy
1:00

That ചൊറിയൻ അമ്മാവൻസ് #shorts#olamvettu#malayalam#funny#content#comedy

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

just പൂച്ച things 😇  #shorts #olamvettu #comedy #funny #malayalam #cat #content
1:00

just പൂച്ച things 😇 #shorts #olamvettu #comedy #funny #malayalam #cat #content

ਦ੍ਰਿਸ਼ 347 ਹਜ਼ਾਰ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

DARK DREAM.....😢#olamvettu #shorts #funny #comedy #malayalam #content
1:00

DARK DREAM.....😢#olamvettu #shorts #funny #comedy #malayalam #content

ਦ੍ਰਿਸ਼ 913 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

JOIN NOW TO GET 50% DISCOUNT 8714032135, 8714032136 #shorts #funny #olamvettu #comedy #malayalam
1:00

JOIN NOW TO GET 50% DISCOUNT 8714032135, 8714032136 #shorts #funny #olamvettu #comedy #malayalam

ਦ੍ਰਿਸ਼ 657 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

g-pay 🚫 Daddy pay✅️  😇 #shorts #olamvettu #comedy #funny #content #malayalam
1:00

g-pay 🚫 Daddy pay✅️ 😇 #shorts #olamvettu #comedy #funny #content #malayalam

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Type of break up    #shorst # olamvettu #comedy #funny #content #malayalam
1:00

Type of break up #shorst # olamvettu #comedy #funny #content #malayalam

ਦ੍ਰਿਸ਼ 359 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

The pee man  #shorts #olamvettu #funny #comedy #content # Malayalam #olamvettushots
1:00

The pee man #shorts #olamvettu #funny #comedy #content # Malayalam #olamvettushots

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

B Master ☎️ Call us now for more information 8129990996/8129990998 #olamvettu#shorts #comedy#funny
1:00

B Master ☎️ Call us now for more information 8129990996/8129990998 #olamvettu#shorts #comedy#funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 399 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

B Master☎️ Call us now for more information 8129990996/8129990998  #shorts#olamvettu#funny #comedy
1:00

B Master☎️ Call us now for more information 8129990996/8129990998 #shorts#olamvettu#funny #comedy

ਦ੍ਰਿਸ਼ 481 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

that പഠിപ്പി ചങ്ക്........... 😇#shorts #olamvettu #comedy #funny #malayalam #content
1:00
Wings academy kodungallur tuition for 8-12 PH:9847880422 #shorts#olamvettu #comedy#funny #malayalam
1:00

Wings academy kodungallur tuition for 8-12 PH:9847880422 #shorts#olamvettu #comedy#funny #malayalam

ਦ੍ਰਿਸ਼ 986 ਹਜ਼ਾਰ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Collage onam celebration be like😆 #shorts #comedy #funny #olamvettu #malayalam #onam #content
0:31

Collage onam celebration be like😆 #shorts #comedy #funny #olamvettu #malayalam #onam #content

ਦ੍ਰਿਸ਼ 374 ਹਜ਼ਾਰ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

പ്രേതാടോ.......... #shorts #olamvettu #comedy #funny #malayalam #horrorstories #olamvettushorts
1:00

പ്രേതാടോ.......... #shorts #olamvettu #comedy #funny #malayalam #horrorstories #olamvettushorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

മഴവിൽമോളി ₹500🤭........ #funny #olamvettu #shorts #comedy
1:00

മഴവിൽമോളി ₹500🤭........ #funny #olamvettu #shorts #comedy

ਦ੍ਰਿਸ਼ 6 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Habibi come to dubai 😂........ #olamvettu #malayalamcomedy #funny #comedy #olamvettushorts
1:00

Habibi come to dubai 😂........ #olamvettu #malayalamcomedy #funny #comedy #olamvettushorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

പ്രേതാടോ.......... #shorts #olamvettu #comedy #funny #malayalam #horrorstories #olamvettushorts
1:00

പ്രേതാടോ.......... #shorts #olamvettu #comedy #funny #malayalam #horrorstories #olamvettushorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

That childhood nostu......😇#olamvettu#shots #comedy#funny# malayalam #olamvettushots#content# nostu
0:31

That childhood nostu......😇#olamvettu#shots #comedy#funny# malayalam #olamvettushots#content# nostu

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

The pee man  #shorts #olamvettu #funny #comedy #content # Malayalam #olamvettushots
1:00

The pee man #shorts #olamvettu #funny #comedy #content # Malayalam #olamvettushots

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

പാപ്പം തിന്നാൻ കൈ കൊട്ട് 🥰 | Olamvettu #shorts
0:29

പാപ്പം തിന്നാൻ കൈ കൊട്ട് 🥰 | Olamvettu #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2 ਮਿਲੀਅਨ /8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

പൊന്നേ എന്ന് വിളിചൊരു നൂറുമ്മ 🥰 | Olamvettu #shorts
0:30

പൊന്നേ എന്ന് വിളിചൊരു നൂറുമ്മ 🥰 | Olamvettu #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ /7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Happy father's day 💖#shorts #olamvettu #funny #comedy #malayalam #fathersday #father
1:00

Happy father's day 💖#shorts #olamvettu #funny #comedy #malayalam #fathersday #father

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

watch the full video link in comment 😆 #shorts #olamvettu #comedy #funny #malayalam #content #hide
0:59

watch the full video link in comment 😆 #shorts #olamvettu #comedy #funny #malayalam #content #hide

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

That ചൊറിയൻ അമ്മാവൻസ് #shorts#olamvettu#malayalam#funny#content#comedy
1:00

That ചൊറിയൻ അമ്മാവൻസ് #shorts#olamvettu#malayalam#funny#content#comedy

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

student life matters |olam vettu #shorts
0:31

student life matters |olam vettu #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ /11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

g-pay 🚫 Daddy pay✅️  😇 #shorts #olamvettu #comedy #funny #content #malayalam
1:00

g-pay 🚫 Daddy pay✅️ 😇 #shorts #olamvettu #comedy #funny #content #malayalam

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

അമ്മാവൻസ് returns #olamvettu #funny #comedy #shorts #malayalam #content #marrieme
1:00

അമ്മാവൻസ് returns #olamvettu #funny #comedy #shorts #malayalam #content #marrieme

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Wings academy kodungallur tuition for 8-12 PH:9847880422 #shorts#olamvettu #comedy#funny #malayalam
1:00

Wings academy kodungallur tuition for 8-12 PH:9847880422 #shorts#olamvettu #comedy#funny #malayalam

ਦ੍ਰਿਸ਼ 986 ਹਜ਼ਾਰ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ചോരക്ക് ചോര പാട്ടിന് പാട്ട് 🥺 | olamvettu #shorts
0:30

ചോരക്ക് ചോര പാട്ടിന് പാട്ട് 🥺 | olamvettu #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 944 ਹਜ਼ਾਰ /8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

DARK DREAM.....😢#olamvettu #shorts #funny #comedy #malayalam #content
1:00

DARK DREAM.....😢#olamvettu #shorts #funny #comedy #malayalam #content

ਦ੍ਰਿਸ਼ 913 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

that പഠിപ്പി ചങ്ക്........... 😇#shorts #olamvettu #comedy #funny #malayalam #content
1:00
ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 1. sufail mohammed

  sufail mohammed12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😁👍

 2. SIDHARTH_VDK

  SIDHARTH_VDK12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂

 3. Niyas

  Niyas12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂

 4. Nitish Kumar

  Nitish Kumar12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  പാട്ട് ഹിന്ദി ഒഴിവാക്കി മലയാളം ഇട് ഇനിമുതൽ

 5. Lalu lal

  Lalu lal12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  കരിക്കിന് നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയൊരു ഭീഷണി വേറെ ഇല്ല......🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

 6. antony nikhil

  antony nikhil12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😁

 7. SYN WHATSAPP STATUS

  SYN WHATSAPP STATUS12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഏതു ആപ്പ് ആണ് use ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാമോ പ്ലീസ്??

 8. Arjun Unni

  Arjun Unni13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂😂

 9. Lalu lal

  Lalu lal13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ശരിക്കും ഇതാണ് എഴുപത്തുകാരന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം..😂😂😂😂

 10. Anoop Kumar

  Anoop Kumar13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Which song

 11. FF Gaming

  FF Gaming13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Cooli Pani Raayan 😂 Raayan Cooli Pani ഇതാണ് ചേർച്ച🔥.

 12. Mr.Mathai Speaking

  Mr.Mathai Speaking13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😁😁😁😁😁👍

 13. Sabith Pn

  Sabith Pn13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ninga kodungallur team aanalle

 14. Roja Roy

  Roja Roy13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤️😃😃😃

 15. Priya

  Priya14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🙌🏻

 16. Shahina Chayi

  Shahina Chayi14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Eagle inte song king of bgmi

 17. DARK BRO

  DARK BRO14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  എന്തോ ഇഷ്ട്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് .

 18. Dileep dilu

  Dileep dilu14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഞാനും🤣🤣🤣

 19. Kenz

  Kenz14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  B master admissions 📈📈

 20. SHORTDREAM Entertainment

  SHORTDREAM Entertainment14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങളെ......., നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ......... ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറം.... 💥💯🔥

 21. Mhd_irfaa Irfa*

  Mhd_irfaa Irfa*14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Yadharthyam 😂

 22. MR. JUSTIN

  MR. JUSTIN15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😄😄

 23. unnimaya

  unnimaya15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  കഴുത്തിൽ ടാറ്റൂ അടിച്ച നമ്പൂതിരി അമ്മ 😀😀

 24. Prakash K R

  Prakash K R15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Scene saanam😂🤣

 25. Jhon cena

  Jhon cena15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂

 26. surabhi Sunny

  surabhi Sunny16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Suprb😂😂😂👍

 27. arya

  arya16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli poli karikku pole avatte💫🙌🙌🙌

 28. Al ameen

  Al ameen16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ചാകാൻ പോകുമ്പോൾ ഈശ്വര കാത്തു രക്ഷിക്കണേ ന്നു 😂😂

 29. Ranjith Ponnu

  Ranjith Ponnu16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂❤️😍

 30. Laxmi Megamind

  Laxmi Megamind16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  സജിയേട്ടാ അവിടെ സേഫ് അല്ല