Nadir Sailov
Nadir Sailov
Nadir Sailov

60
2 775 205 992
27
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 13 ਜੂਨ 2018

ਵੀਡੀਓ
wanted pink shark 😂 #shorts
0:23

wanted pink shark 😂 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 62 ਹਜ਼ਾਰ /19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

life hack for those who have a younger brother 🤣 #shorts
0:11

life hack for those who have a younger brother 🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 187 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

I didn't mean to offend him 😅 #shorts Nam Nam shark
0:13

I didn't mean to offend him 😅 #shorts Nam Nam shark

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ /12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam shark 🤣 #shorts
0:10

Nam Nam shark 🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ /12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

I was deceived 🤣 #shorts
0:12

I was deceived 🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 138 ਹਜ਼ਾਰ /15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Shark VS Nadir 😂 Nam Nam Nam #shorts
0:12

Shark VS Nadir 😂 Nam Nam Nam #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 305 ਹਜ਼ਾਰ /15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Top 2 video Nam Nam 🤣 #shorts
0:25

Top 2 video Nam Nam 🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 117 ਹਜ਼ਾਰ /17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

I nearly broke his tooth 🤣 #shorts 
0:15

I nearly broke his tooth 🤣 #shorts 

ਦ੍ਰਿਸ਼ 29 ਹਜ਼ਾਰ /17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Pink shark VS Nadir 🤣 Nam Nam Nam #shorts
0:19

Pink shark VS Nadir 🤣 Nam Nam Nam #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ /19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Top 2 Nam Nam Nam 😂 #shorts
0:24

Top 2 Nam Nam Nam 😂 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 12 ਮਿਲੀਅਨ /19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Prank 😂🤣 #shorts
0:21

Prank 😂🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 456 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 🤣 #shorts
0:12

Nam Nam Nam 🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Food or money ? 😜 #shorts
0:21

Food or money ? 😜 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 67 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Top 2 Nam Nam Nam 🤣 #shorts
0:28

Top 2 Nam Nam Nam 🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

1,2,3 bom 💣🤣 #shorts
0:09

1,2,3 bom 💣🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 206 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 🤣this is my food #shorts
0:14

Nam Nam Nam 🤣this is my food #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 13 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 🤣 #shorts
0:13

Nam Nam Nam 🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

survival game🤣 #shorts
0:10

survival game🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 123 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 😂 #shorts
0:12

Nam Nam Nam 😂 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 😂 #shorts
0:20

Nam Nam Nam 😂 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Life hack 😅 #shorts
0:18

Life hack 😅 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 92 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 😋 #shorts
0:29

Nam Nam Nam 😋 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 125 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

No no no aaxxaxax 🤣 #shorts
0:08

No no no aaxxaxax 🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Money or tee? 🤣 #shorts
0:12

Money or tee? 🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 85 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Top 2 Shorts Video 😂 #shorts
0:16

Top 2 Shorts Video 😂 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 658 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Sugar 😂😂#shorts
0:14

Sugar 😂😂#shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 356 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

did you see his face? 🤣🤣 #shorts
0:10

did you see his face? 🤣🤣 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 117 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

No no no axaxax 🤣🎈#shorts
0:09

No no no axaxax 🤣🎈#shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 140 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

No no no 🤣🤣🤣 don't repeat this at home 🏡 #shorts
0:10

No no no 🤣🤣🤣 don't repeat this at home 🏡 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 195 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

1,2 or 3 ? 😃 #shorts
0:13

1,2 or 3 ? 😃 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 133 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Nam nam nam Top 2 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:29

Nam nam nam Top 2 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 169 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam nam nam 🤣 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:13

Nam nam nam 🤣 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 107 ਮਿਲੀਅਨ /7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

santa 🎅😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:12

santa 🎅😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 87 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam nam nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:14

Nam nam nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 81 ਮਿਲੀਅਨ /7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 😂 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:13

Nam Nam Nam 😂 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 78 ਮਿਲੀਅਨ /5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Life hack 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:15

Life hack 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 78 ਮਿਲੀਅਨ /7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:16

Nam nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 69 ਮਿਲੀਅਨ /7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

No no no 😂 #shorts
0:06

No no no 😂 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 64 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam nam nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:16

Nam nam nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 60 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 😅 Nadir #shorts
0:44

Nam Nam Nam 😅 Nadir #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 60 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam nam nam SpongeBob 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:15

Nam nam nam SpongeBob 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 54 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Top 2 Nam Nam Nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:37

Top 2 Nam Nam Nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 54 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Top2 Nam Nam Nam 😄 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:39

Top2 Nam Nam Nam 😄 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 48 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam / life hack 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:27

Nam Nam Nam / life hack 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 44 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam nam fish Top 😂 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:18

Nam nam fish Top 😂 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 43 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam nam nam 😜 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:12

Nam nam nam 😜 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 40 ਮਿਲੀਅਨ /5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam nam nam 😋 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:16

Nam nam nam 😋 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 40 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 😄 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:39

Nam Nam Nam 😄 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 39 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Life hack 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:12

Life hack 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 39 ਮਿਲੀਅਨ /7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

POV: when duct tape helps you out 😅 Nadir 👉 #shorts
0:19

POV: when duct tape helps you out 😅 Nadir 👉 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 37 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Top 2 Nam Nam Nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:28

Top 2 Nam Nam Nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 36 ਮਿਲੀਅਨ /5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 😅 Nadir 👉TikTok #shorts
0:27

Nam Nam Nam 😅 Nadir 👉TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 35 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 😅 #shorts
0:23

Nam Nam Nam 😅 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 34 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam nam nam top 2 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:30

Nam nam nam top 2 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 32 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Experiment and nam nam nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:22

Experiment and nam nam nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 31 ਮਿਲੀਅਨ /5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Life hack 😜 Coca-Cola 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:16

Life hack 😜 Coca-Cola 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 29 ਮਿਲੀਅਨ /8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Nam Nam Nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:14

Nam Nam Nam 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 29 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

chemistry from Rick and Morty 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:12

chemistry from Rick and Morty 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 28 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Life hack 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:22

Life hack 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 27 ਮਿਲੀਅਨ /7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

NAM NAM NAM 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts
0:31

NAM NAM NAM 😅 Nadir 👉 TikTok #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 26 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 1. Koko La ros

  Koko La ros10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  جةولول انا نحب نكون ❤️،❤️❤️❤️

 2. abcfares

  abcfares10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ايه ياعم

 3. abcfares

  abcfares10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  براحه شويه

 4. السراب البعيد

  السراب البعيد10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤❤❤❤❤

 5. Filip Cristea

  Filip Cristea10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  1

 6. anita hutapea

  anita hutapea10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pacat

 7. Marjorie Callanga

  Marjorie Callanga11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Y

 8. خليفه الفهيد

  خليفه الفهيد11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍🤲👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😘😘👍👋😊👍💋🤝🤲🤲🤝🤝🤝🤲💋🤲💋😜🤝😹😹😜😜💋😜🤝😜💋😜🤲🤝😜💋🤲🤲🤲🤝🤝🤲💋😜🤝🤲😊😊😜🤣😊😊👋😜😜😊🤣💋😜😜😁🐎💓😘😁🐖😘🇧🇭🇧🇪🍉💓😘👏🐖👏👏👍🐖👏👏🐖😁👏🐖🐖🇧🇪😁🐖😁💓😂💓👏🇧🇪😂😁😊🤲👋🤲😄

 9. gabriel free fire

  gabriel free fire11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  3

 10. عطر الورد

  عطر الورد12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  شي يضحك

 11. Om Rostom

  Om Rostom12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🥱🥱🥱🥱

 12. Antonio dash

  Antonio dash12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ahahahahahahaha😂😂😂😂😂😂

 13. Antonio dash

  Antonio dash12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  3

 14. Lili Gimenez

  Lili Gimenez12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😙😙🤣🤣

 15. Antonio dash

  Antonio dash12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂😂👌😂👌👌😂👌😂👌👌😂👌😂👌👌😂👌😂👌👌👌😂👌😂😂👌😂👌👌😂

 16. 신현미

  신현미12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ㅠㅠㅠ

 17. LuckerMaker

  LuckerMaker12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2

 18. Aditya Singh

  Aditya Singh12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣😂😂🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂❤️❤️❤️❤️

 19. Divyansh Thakur

  Divyansh Thakur12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Yfy

 20. Биби Биби

  Биби Биби12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Бок

 21. Давид5 рогогорогог

  Давид5 рогогорогог12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Проя😭😭😭😪😪😪🤧🤧🤧🤧🤤😨😨😨😰😰😰😥😥😥😥😢😢😢😭😭😭😭😱😱😖😖😖😣😣😣😞😞😞😞😓😓😓😩😩😫😫🥱🥱🥱😿😿😿😿

 22. ADuka:)

  ADuka:)12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  What

 23. MR๛Pablø

  MR๛Pablø12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2 saat falan sürdğ

 24. Hadan Hirsi

  Hadan Hirsi12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🥔🥔🥔🍆🍆🍆🍆🤣🤣😂😂

 25. Hadan Hirsi

  Hadan Hirsi12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🍓🍓🍌🍋🍊🍈🍉🍉🍑

 26. Arnisa Ibrahimi

  Arnisa Ibrahimi12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hahaha

 27. Hau Tran

  Hau Tran12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  [🐸]