Vishnu Porkulam
Vishnu Porkulam
Vishnu Porkulam

ജീവിതത്തിൽ കാണേണ്ടി വന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു.. അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് കലാകാരന്മാരെ ഈ ചാനലിലൂടെ കാണാം.. Importance are given to the real life situatuons more than for actors..

The channel also contain videos that entertain the viewers, if you are free try to watch those videos too.
For more info feel free to contact on any social media... links are given below
60
146 045 273
0
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 27 ਜੂਨ 2014

ਵੀਡੀਓ
ഒറ്റപ്പെടുത്തലാണോ അതോ | Full video on my channel  #shorts
0:45

ഒറ്റപ്പെടുത്തലാണോ അതോ | Full video on my channel #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 605 ਹਜ਼ਾਰ /12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

എന്നെ ആരും mind ചെയ്യുന്നില്ല... 😕😕
0:59

എന്നെ ആരും mind ചെയ്യുന്നില്ല... 😕😕

ਦ੍ਰਿਸ਼ 356 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

serial addict, kozhi chunk | comedy video #serialspoof
1:38

serial addict, kozhi chunk | comedy video #serialspoof

ਦ੍ਰਿਸ਼ 16 ਹਜ਼ਾਰ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ജീവിതം കൈവിട്ട് പോകുമ്പോൾ #shorts | @MrZodge  @librazhar
1:00

ജീവിതം കൈവിട്ട് പോകുമ്പോൾ #shorts | @MrZodge @librazhar

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

protest #1    #shorts
1:00

protest #1 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

motivation part..... 😊   #shorts #motivation
1:00

motivation part..... 😊 #shorts #motivation

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ജീവിതം കൈവിട്ട് പോകുമ്പോൾ #shorts | @MrZodge  @librazhar
1:00

ജീവിതം കൈവിട്ട് പോകുമ്പോൾ #shorts | @MrZodge @librazhar

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ