Bobby chourasiya
Bobby chourasiya
Bobby chourasiya

60
473 377 490
21
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 25 ਜਨਵਰੀ 2019

ਵੀਡੀਓ
New trick 😎🔥 #shorts #funny
0:21

New trick 😎🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 176 ਹਜ਼ਾਰ /12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Wait for the end 😂❤️ #shorts #funny #dosti
0:35

Wait for the end 😂❤️ #shorts #funny #dosti

ਦ੍ਰਿਸ਼ 443 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

The magical shoe 👞😂 #shorts #funny
0:36

The magical shoe 👞😂 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ /8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

2 pal ki khushi 🥲 #shorts #funny
0:20

2 pal ki khushi 🥲 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 ਮਿਲੀਅਨ /11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Pyaar Vs dosti #shorts #funny #dosti
0:38

Pyaar Vs dosti #shorts #funny #dosti

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ /11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 😎 #shorts #funny
0:25

Watch till the end 😎 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ /13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Tag chai lovers 😂❤️ #shorts #funny #dosti
0:21

Tag chai lovers 😂❤️ #shorts #funny #dosti

ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 ਮਿਲੀਅਨ /13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Pyaar Vs dosti 😎🔥 #shorts #funny
0:22

Pyaar Vs dosti 😎🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ /16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 😂🧞‍♂️🔥 #shorts #funny
0:48

Watch till the end 😂🧞‍♂️🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 17 ਮਿਲੀਅਨ /16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Girls Vs Boys 😎🔥 #shorts #funny
0:33

Girls Vs Boys 😎🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 13 ਮਿਲੀਅਨ /18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Tag your gf 😂❤️ #shorts #funny
0:18

Tag your gf 😂❤️ #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ /18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Wakt wakt ki baat h 😎🔥 #shorts #bewafa
0:40

Wakt wakt ki baat h 😎🔥 #shorts #bewafa

ਦ੍ਰਿਸ਼ 108 ਮਿਲੀਅਨ /20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Tag your friends 😂❤️ #shorts #funny #dosti
0:19

Tag your friends 😂❤️ #shorts #funny #dosti

ਦ੍ਰਿਸ਼ 663 ਹਜ਼ਾਰ /20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Tag your friends 😂❤️ #shorts #funny
0:11

Tag your friends 😂❤️ #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ /23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 😂🔥 #shorts #funny
0:55

Watch till the end 😂🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ /23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Bhiya bolegi ruk batata hu 😎🔥 #shorts #funny
0:25

Bhiya bolegi ruk batata hu 😎🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Tag chai lovers 😂☕️ #shorts #funny
0:38

Tag chai lovers 😂☕️ #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Wait for the end 😂🔥 #shorts #funny
0:31

Wait for the end 😂🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

You turn the page 📄 I Burn the book 😎🔥 #shorts #funny
0:28

You turn the page 📄 I Burn the book 😎🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Sab bikte h sab kharidunga 😂 #shorts #funny
0:20

Sab bikte h sab kharidunga 😂 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 497 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Wait for the end 😂🔥 #shorts #funny
0:16

Wait for the end 😂🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 992 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Wait for the end 😂🤣 #shorts #funny
0:24

Wait for the end 😂🤣 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 27 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 😎🔥 #shorts #bewafa
0:51

Watch till the end 😎🔥 #shorts #bewafa

ਦ੍ਰਿਸ਼ 42 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 😂🔥 #shorts #funny
0:18

Watch till the end 😂🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 385 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Tag your gf 😂❤️ #shorts #funny
0:35

Tag your gf 😂❤️ #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 😎🔥 #shorts #attitude
0:50

Watch till the end 😎🔥 #shorts #attitude

ਦ੍ਰਿਸ਼ 22 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 🔥 Bewafa #shorts #bewafa
0:41

Watch till the end 🔥 Bewafa #shorts #bewafa

ਦ੍ਰਿਸ਼ 24 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Tag your son 😂❤️ #shorts #funny #dosti
0:16

Tag your son 😂❤️ #shorts #funny #dosti

ਦ੍ਰਿਸ਼ 325 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

New trick sikhlo guys 😎😂 #shorts #funny
0:24

New trick sikhlo guys 😎😂 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 11 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Wait for the end 😂🔥 #shorts #funny
0:37

Wait for the end 😂🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 13 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Wakt wakt ki baat h 😎🔥 #shorts #bewafa
0:40

Wakt wakt ki baat h 😎🔥 #shorts #bewafa

ਦ੍ਰਿਸ਼ 108 ਮਿਲੀਅਨ /20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 🔥😎 #shorts #bewafa
0:58

Watch till the end 🔥😎 #shorts #bewafa

ਦ੍ਰਿਸ਼ 50 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 😎🔥 #shorts #bewafa
0:51

Watch till the end 😎🔥 #shorts #bewafa

ਦ੍ਰਿਸ਼ 42 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Wait for the end 😂🤣 #shorts #funny
0:24

Wait for the end 😂🤣 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 27 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 🔥 Bewafa #shorts #bewafa
0:41

Watch till the end 🔥 Bewafa #shorts #bewafa

ਦ੍ਰਿਸ਼ 24 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 😎🔥 #shorts #attitude
0:50

Watch till the end 😎🔥 #shorts #attitude

ਦ੍ਰਿਸ਼ 22 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Pyar Vs dosti 😂❤️ #shorts #funny #dosti
0:38

Pyar Vs dosti 😂❤️ #shorts #funny #dosti

ਦ੍ਰਿਸ਼ 16 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Tag your ex 😎🔥 #shorts
0:38

Tag your ex 😎🔥 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 14 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 😂🧞‍♂️🔥 #shorts #funny
0:48

Watch till the end 😂🧞‍♂️🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 17 ਮਿਲੀਅਨ /16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Wait for the end 😂🔥 #shorts #funny
0:37

Wait for the end 😂🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 13 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

New trick sikhlo guys 😎😂 #shorts #funny
0:24

New trick sikhlo guys 😎😂 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 11 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Girls Vs Boys 😎🔥 #shorts #funny
0:33

Girls Vs Boys 😎🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 13 ਮਿਲੀਅਨ /18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 🔥 #shorts #bobbyprankster #funny #funnyshorts #trending #comedyshorts #bcpranks
0:20

Watch till the end 🔥 #shorts #bobbyprankster #funny #funnyshorts #trending #comedyshorts #bcpranks

ਦ੍ਰਿਸ਼ 11 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Panipuri hasi rokke dikhao 😂 Bobby Chourasiya funny vedios #shorts #funny
0:34

Panipuri hasi rokke dikhao 😂 Bobby Chourasiya funny vedios #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 9 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Tag karo Panipuri lovers ko 😂 Bobby Chourasiya #bobbyprankster #panipuri #shorts #funny
0:31

Tag karo Panipuri lovers ko 😂 Bobby Chourasiya #bobbyprankster #panipuri #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 9 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Tag your gf 😂❤️ #shorts #funny
0:35

Tag your gf 😂❤️ #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Bhiya bolegi ruk batata hu 😎🔥 #shorts #funny
0:25

Bhiya bolegi ruk batata hu 😎🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Business mind 😎🔥 #shorts #funny
0:27

Business mind 😎🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Tag panipuri lovers #shorts
0:21

Tag panipuri lovers #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 6 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Tag your friends 😂❤️ #shorts #funny #dosti
0:49

Tag your friends 😂❤️ #shorts #funny #dosti

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Tag your londiyabaaz dost 😂❤️ #shorts #funny
0:20

Tag your londiyabaaz dost 😂❤️ #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Bach Gaya 😂🥺 #shorts #funny
0:20

Bach Gaya 😂🥺 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

You turn the page 📄 I Burn the book 😎🔥 #shorts #funny
0:28

You turn the page 📄 I Burn the book 😎🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Wait for the end 😂🔥 #shorts #funny
0:31

Wait for the end 😂🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Tag chai lovers 😂❤️ #shorts #funny #dosti
0:21

Tag chai lovers 😂❤️ #shorts #funny #dosti

ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 ਮਿਲੀਅਨ /13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Tag your friends 😂❤️ #shorts #funny
0:13

Tag your friends 😂❤️ #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Wait for the end ⏰🔥 #shorts
0:20

Wait for the end ⏰🔥 #shorts

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Tag your friends 😂❤️ #shorts #funny
0:11

Tag your friends 😂❤️ #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ /23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Watch till the end 😂🔥 #shorts #funny
0:55

Watch till the end 😂🔥 #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ /23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Ek bewafa ki khani 😎🔥 #shorts #bewafa
0:30

Ek bewafa ki khani 😎🔥 #shorts #bewafa

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 1. Pooja Kumari

  Pooja Kumari6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bahan ki lohadi rupya Kumari Yari Kare kutti

 2. Damini Gupta

  Damini Gupta6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣😂🥰😍

 3. Prakash Paul

  Prakash Paul6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 4. Pooja Kumari

  Pooja Kumari6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bahut bada hun

 5. Arnaf Asif

  Arnaf Asif6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  OWOOOoOoOoooOoooOoooooooOOoOOOOOOOOO

 6. sonasharma

  sonasharma6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣

 7. Mr. Biswajit

  Mr. Biswajit6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice 🥰🥰😍😍

 8. Babun &daily vlog

  Babun &daily vlog6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌

 9. 8U7 GAMER

  8U7 GAMER6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🇮🇳⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

 10. Babun &daily vlog

  Babun &daily vlog6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Right thik aap ne

 11. Tarun Sen

  Tarun Sen6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Cringiest video

 12. dilawar ali khan

  dilawar ali khan6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Shi kra🙂🙂🙂

 13. DEVIL GAMER

  DEVIL GAMER6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣😂, THIK KIYA

 14. Rare Tales

  Rare Tales6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  In gold digger girls ke sath esai hona chaiye

 15. Sanskar Shriwas

  Sanskar Shriwas6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice 👍👍👍

 16. Gaming Rafiul ᴠᴀɪ

  Gaming Rafiul ᴠᴀɪ6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣😂🤣

 17. Ibrahim Ahmad

  Ibrahim Ahmad6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  BOYS ROCKED POLICE SHOCKED

 18. Shivaji Karbhari

  Shivaji Karbhari6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  WoW...

 19. Rehana Baba

  Rehana Baba6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wah

 20. mk gamer

  mk gamer6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  paise to de de

 21. Jagjeet Singh

  Jagjeet Singh6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Op. 🇮🇳🇮🇳🇮🇳👍👍👍👍👍👍👍