#മുത്തശ്ശിമാരോട്

ഇതുപോലെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്

ਟਿੱਪਣੀਆਂ